Projekty

 • 4
 • 3
 • 2
 • 1

 

 

Od 2009 roku Koordynator Klastra – Firma Ecovis System Rewident Sp. z o.o jest beneficjentem projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Do tej pory spółka zrealizowała projekty w ramach programów PO IG, PO KL oraz RPO WM o łącznej wartości 2 982 928,00 PLN.Aktualnie Ecovis System Rewident Sp. z o.o realizuje projekty w ramach Działania 8.2.1 PO KL oraz 1.6 RPO WM, o łącznej wartości 1 031 422,80 PLN.

 

 

PO KL Działanie 8.2.1

W styczniu 2014 roku Ecovis System Rewident Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu „Program stażowy firmy System Rewident Sp. z o.o.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

 

 

RPO WM Działanie 1.6

W październiku 2013 roku podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu „Tworzenie Mazowieckiego Klastra Audytu i Consultingu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 -2013 Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działanie 1.6. Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym.

 

Przedmiotem projektu jest utworzenie powiązania kooperacyjnego o charakterze regionalnym, skupiającego firmy działające w branży audytu i consultingu oraz podmioty z nimi współpracujące.

Dzięki realizacji projektu możliwe jest stworzenie trwałego powiązania kooperacyjnego, które będzie realizowało min. przedsięwzięcia związane z działalnością badawczą i rozwojową w branży audytu i consultingu. Beneficjentami korzyści płynących z prowadzonych prac będą podmioty wchodzące w skład powiązania. Wdrażanie nowych rozwiązań w szczególności dotyczącej warsztatu pracy biegłego rewidenta, zwiększy konkurencyjność podmiotów wchodzących w skład powiązania. Klaster to pole współpracy podmiotów z obszaru nauki z przedsiębiorcami. W trakcie realizacji projektu zostanie stworzona nowa marka, która dzięki synergii połączeń tworzących je podmiotów, będzie w stanie sprawnie konkurować na rynku zdominowanym przez grupę liderów.

W ramach projektu przewidziano realizację następujących działań:

 

   • Utworzenie nowej marki „Mazowiecki Klaster Audytu i Consultingu”
   • Zakup i wdrożenie licencji wielomodułowego narzędzia pracy dla biegłych rewidentów
   • Rozwój Klastra

 

 

 

Aktualności

Weryfikacja raportów niefinansowych jako nowa usługa atestacyjna audytorów

13:17, 7 czerwca 2017
Raporty niefinansowe i rola audytorów w ich przygotowaniu oraz weryfikacji Biegli rewidenci, jako p...

Dni SGGW w ramach obchodów 200-lecia Uczelni

15:22, 27 czerwca 2016
W dniach 19-21 maja 2016r. odbyły się Dni SGGW a ramach obchodów 200-lecia Uczelni, partnera naszego...

Konsultacje społeczne dot. Krajowych Klastrów Kluczowych

11:18, 15 października 2014
14.10.2014 roku Ministerstwo Gospodarki w ramach konsultacji społecznych przedstawiło założenia konk...